The Duffey

528 N Washington Ave, Minneapolis, MN 55401

Tim Klein Photography original pieces for this project.

Tim Klein Photography original wallcover for this project.

Tim Klein Photography sourced vintage pieces of artwork and photographs for this project.